HITACHI - HM62256BLFP-7T - IC

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jagdish Deshar Jagdish Deshar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

HITACHI - HM62256BLFP-7T - IC

नमस्ते,

मलाई चाहिने सामानको लिंक यहाको लिंकमा अपलोड गरि दिएको छु । कृपया यो सामान मेरो हात सम्म पुग्दा कति खर्च हुन्छ होला ? जाकारी गरि दिनुहुन अनुरोध गर्दछु । मोबाईल ९८९४३०१३७७ जग्दीश देशार चापागाउँ, ललितपुर नेपाल

लिंक यहा पनि छ ।

http://www.electronicsurplus.com/hitachi-hm62256blfp-7t-ic-memory-cmos-sram-28smd#PhotoSwipe1513181057389